صفحه اصلی » فصلنامه ها

فصلنامه 6

موضوع: دیابت و دستگاه عصبی
سردبیر: دکتر علیرضا استقامتی

فصلنامه 5

موضوع: کودک، دیابت و مدرسه
سردبیر: دکتر علی ربانی

فصلنامه 4

موضوع: دیابت و کلیه
سردبیر: دکتر فرزاد حدائق

فصلنامه 3

موضوع: دیابت و ازدواج
سردبیر: دکتر سید عادل جاهد

فصلنامه 2

موضوع: دورنمای درمانهای جدید دیابت
سردبیر: دکتر هادی هراتی

فصلنامه 1

موضوع: پیشگیری از بیماریهای قلبی در دیابت
سردبیر: دکتر هادی هراتی

  << صفحه 3 از 3 | < 1  2  [3]