مجلات دیابت

» فصلنامه دیابت

فصلنامه علمی و آموزشی برای بیماران
زیر نظر مرکز دیابت کالیفرنیا

http://www.diabetes.ir

فصلنامه دیابت

» فصلنامه پیام دیابت

منتشر شده توسط انجمن دیابت ایران

http://www.ir-diabetes-society.com

شما عزیزان میتوانید برای دریافت فصلنامه پیام دیابت با شماره 88253113 تماس حاصل نمائید.

مجله پیام دیابت