کتابهای انجمن دیابت گابریک
Jeld

bbbbbbbbbbb

Advanced CC Cover_1

pppppppppppp

jeld_gand_khon_N


______________


  • کتابهای چاپ شده:

  1. دیابت راه درمان
  2. دیابت و برنامه ریزی غذایی - مقدماتی و پیشرفته
  3. دیابت و پوست
  4. دیابت و کنترل قندخونکتابهای چاپ شده


» دیابت، راه درمان (چاپ هفتم)

نویسنده: دکتر هادی هراتی                                    

   با مقدمه ای از دکتر منوچهر نخجوانی


» دیابت و برنامه ریزی غذایی - مقدماتی (چاپ ششم)

  نویسندگان: دکتر هادی هراتی، حمیرا حمایلی مهربانی،   مریم فردپور

  با مقدمه ای از دکتر فرهاد حسین پناه


دیابت و برنامه ریزی غذایی - پیشرفته (چاپ اول)

  ترجمه و تالیف: دکتر فاطمه سادات امیری، باران هاشمی،   طیبه دهقانی

  با مقدمه ای از دکتر محمدرضا وفا

» دیابت و پوست

نویسندگان: دکتر محبوبه سادات حسینی، دکتر امیر هوشنگ احسانی

 با مقدمه ای از دکتر فرشاد فرنقی» دیابت و کنترل قندخون

نویسندگان: دکتر هادی هراتی، مهندس امیر فرزام، مهندس هرمز کیخان زاده

با مقدمه ای از دکتر محمد ابراهیم خمسه


›› دفترچه ثبت روزانه قندخون (ویژه داروهای خوراکی و انسولین)