کتابهای انجمن دیابت گابریک
Jeld

bbbbbbbbbbb


Advanced CC Cover_1

pppppppppppp

jeld_gand_khon_N


دیابت راه پیشگیری

______________

کتابهای چاپ شده


» دیابت، راه درمان (چاپ هفتم)

نویسنده: دکتر هادی هراتی                                    

   با مقدمه ای از دکتر منوچهر نخجوانی

» دیابت و برنامه ریزی غذایی - مقدماتی (چاپ ششم)

  نویسندگان: دکتر هادی هراتی، حمیرا حمایلی مهربانی،   مریم فردپور

  با مقدمه ای از دکتر فرهاد حسین پناه

دیابت و برنامه ریزی غذایی - پیشرفته (چاپ اول)

  ترجمه و تالیف: دکتر فاطمه سادات امیری، باران هاشمی،   طیبه دهقانی

  با مقدمه ای از دکتر محمدرضا وفا» دیابت و پوست

نویسندگان: دکتر محبوبه سادات حسینی، دکتر امیر هوشنگ احسانی

 با مقدمه ای از دکتر فرشاد فرنقی
» دیابت و کنترل قندخون

نویسندگان: دکتر هادی هراتی، مهندس امیر فرزام، مهندس هرمز کیخان زاده

با مقدمه ای از دکتر محمد ابراهیم خمسه

دیابت راه پیشگیری

تالیف: دکتر ترمه نوروزی

با مقدمه ای از دکتر سید عادل جاهد


›› دفترچه ثبت روزانه قندخون (ویژه داروهای خوراکی و انسولین)