کنترل مطلوب دیابت


اهداف کنترلی در افراد ديابتي در سنين مختلف از کودکي تا بزرگسالی
 

سن

مقادیر هدف قند خون

HbA1c (درصد)
قبل از غذا هنگام خواب
کمتر از 6 سال 180 - 100 200 - 110 5 / 8 - 5 / 7
12 - 6 سال 180 - 90 180 - 100 کمتر از 8
18 - 13 سال 130 - 80 150 - 80 کمتر از 5 / 7
بالای 18 سال 130 - 80 150 - 80 کمتر از 7

 

 

سن

مقادیر هدف فشار خون

در هر سن کمتر از 80 / 130

 

 

سن مقادیر هدف چربی خون
LDL HDL تری گلیسرید
زنان مردان
در هر سن کمتر از 100 بیشتر از 55 بیشتر از 45 کمتر از 150

 

» منابع: