آموزش ممنوع!

  • اگر می دانید که واحد های غذایی چیستند و چگونه باید در هر وعده شمارش شوند، به دنبال شرکت در کلاس های آموزش دیابت نباشید !
  • اگر می دانید سرعت جذب قند موجود در غذاهای مختلف چه تفاوتی با یکدیگر دارد، در کلاس های آموزشی شرکت ننمایید !
  • اگر می دانید میزان تأثیر فعالیت های بدنی بر قند خون شما چقدر است، شرکت در این کلاس ها برایتان مناسب نخواهد بود .! No_Education
  • اگر می دانید چه زمان هایی برای اندازه گیری قند خون تان مناسب است و مقادیر ایده آل قند خون در این ساعت ها چیست، کلاس های آموزشی برایتان مفید نخواهد بود !
  • اگر می دانید بدون کنترل صحیح قند خون، چه خطراتی سلامتی شما را تهدید می کند، به آموزش نیاز نخواهید داشت !
  • اگر با روش های صحیح تزریق انسولین و ابزار مدرن آن آشنایی دارید، به دنبال شرکت در کلاس های آموزش دیابت نباشید !
  • اگر می دانید عملکرد انواع قرص های پایین آورنده قند خون در بدنتان و بهترین زمان های مصرف آن ها چگونه است، شرکت در این کلاس ها برایتان مناسب نخواهد بود !
  • اگر می دانید چه آزمایش هایی را می بایست انجام دهید تا کنترل بهتری از دیابت خود داشته باشید، کلاس های آموزشی برایتان مفید نخواهد بود !
  • اگر می دانید که چرا مصرف سیگار و دیگر دخانیات برای شما مضر تر از افراد غیر دیابتی است، به آموزش نیاز نخواهید داشت !
  • اگر می دانید برای رفع کمبود یا اضافه وزن خود چه رژیمی را باید رعایت کنید، هیچ گاه به کلاس های اموزشی دیابت نروید !